Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tillegg til at den pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger etter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette betyr at N.K.S. Grefsenlia AS og andre virksomheter skal være mer transparente i hvordan virksomhetene påvirker samfunn, mennesker og miljø.

 

N.K.S. Grefsenlia AS eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo Fylke. Styret er virksomhetens øverste ledelse og har det overordnede ansvaret for forvaltningen av virksomheten.  Administrerende direktør står for den daglige ledelsen av virksomheten og skal sørge for at de tjenester som leveres er i henhold til inngåtte kontrakter med oppdragsgiver.

 

Virksomhetens kjerneområder er som følger:

  • Avdeling Alderspsykiatri; Oppdragsgiver Helse Sør-Øst, RFH. Avdelingen har 16 behandlingsplasser innen alderspsykiatri og målgruppen er pasienter med alderspsykiatriske tilstander som krever døgnbasert behandling på spesialisthelsetjenestenivå.

 

  • Avdelingen Huntington; Oppdragsgivere ulike bydeler i Oslo og østlandskommuner.

Avdelingen har 12 døgnplasser og tilbyr utredning, stabilisering og tilrettelegging for personer med Huntington sykdom. I tillegg tilbys dagsenterplasser for brukere som fortsatt bor hjemme. Det er også mulighet for å søke korttidsopphold.

 

  • Ressurssenteret Huntington; Oppdragsgiver Helsedirektoratet.

N.K.S. Grefsenlia AS sitt ressurssenter er et av fem regionale ressurssentre med ansvar for Østlandsregionen. Målet er å bidra til fag- og tjenesteutvikling og spredning av ny kunnskap i regionen. Primærmålgruppe er ansatte i kommuner og bydeler med ansvar for å gi tilbud til pasienter med Huntington sykdom.

 

  • Avdelingen Mestringstiltaket; Oppdragsgiver Oslo kommune, Velferdsetaten

N.K.S. Grefsenlia AS har inngått rammeavtale med Oslo kommune om heldøgnstjenester til personer over 18 år med psykiske lidelser og tilbyr plasser på omsorgsnivå 1, 2 og 3. Kontrakten gjelder fra 01.07.2022 til 31.08.2026. Oppdragsgiver har opsjon på forlengelse ytterligere 2+2+2 år.

N.K.S. Grefsenlia AS må sikre at virksomheten samarbeider med leverandører uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Samarbeid med ansvarlige leverandører skal derfor prioriteres. Det er utarbeidet retningslinjer for både Grefsenlia og virksomhetens leverandører, og har som tiltak å blant annet stoppe aktiviteter der leverandører alene direkte bidrar til alvorlig og hypping menneskerettighetsbrudd. Det blir av virksomheten gjennomført hyppige aktsomhetsvurderinger, samt revisjoner av kontrakter. Redegjørelser publiseres i henhold til Åpenhetsloven.

 

Gjennom aktsomhetsvurderinger skal vi kartlegge, forebygge og begrense risiko for skade forårsaket av vår virksomhet gjennom bedriftens leverandørkjede. Det er sendt ut spørreskjema til våre leverandører, og det har ikke blitt avdekket noen faktiske eller potensielle negative konsekvenser gjennom aktsomhetsvurderingene. Det er dermed ikke iverksatt noen tiltak.

Tilgang til informasjon

Dersom du har spørsmål om hvordan Grefsenlia jobber med Åpenhetsloven, kan forespørselen sendes til firmapost@grefsenlia.no. Vi vil svare på forespørselen innen rimelig tid og senest innen tre uker etter informasjonskravet er mottatt. Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, vil vi svare på forespørselen innen to måneder etter at kravet er mottatt.