Alderspsykiatrisk avdeling

Grefsenlia har avtale med Helse Sør-Øst om 16 behandlings­plasser innen alderspsykiatri. Vår målgruppe er pasienter med alders­psykiatriske tilstander som krever døgnbasert behandling på spesialist­helsetjenestenivå. Innleggelse er frivillig og pasienten kan når som helst skrive seg ut.

Grefsenlia_piano

Pakkeforløp og forløpskoordinator

Du bli henvist til et pakkeforløp i psykisk helsevern for voksne når du blir henvist til oss. Pakkeforløpet setter en del krav til hvordan utredningen og behandlingen skal forløpe.

Eks: Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Eks. link: https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-voksne

Koordinator for pakkeforløpene er Johanne Gjøstein, telefon 22 09 15 10 (sentralbord)

Behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet ved Grefsenlia er tverrfaglig med fokus på miljøterapi. Behandlingsteamet består av psykiater, psykolog, somatisk lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, samt andre med helsefaglig bakgrunn.

Under oppholdet vil du få tildelt en hovedbehandler som har ansvaret for å legge opp en helthetlig behandlingsplan sammen med deg.

Dette innebærer blant annet samtaler, terapi, kartlegging av fysisk og psykisk situasjon og koordinering med kommunehelsetjenesten.

I det miljøterapeutiske tilbudet er det fokus på mestring, og at pasienten er en aktiv bidragsyter inn i aktivitetene.

Behandlingen i alderspsykiatriske lidelser består av psykoterapi, behandling med medisiner og psykososiale tiltak som innebærer tilrettelegging av praktisk hjelp og riktig omsorgsnivå. Vi ønsker å tilrettelegge behandlingen i samarbeid med deg og dine pårørende. Brukermedvirkning er en sentral del i pakkeforløpet og er en lovfestet rettighet. Det betyr at du som pasient sees som en likeverdig partner og blir hørt når det skal tas beslutninger som angår deg.

Det kan være aktuelt med medisiner ved ulike psykiske symptomer. Legen vil være spesielt opptatt av om medisinen passer sammen med de andre medisinene du bruker og det vil være viktig at du gir beskjed om bivirkninger.

Etter behandling i alderspsykiatrisk avdeling kan det tilrettelegges for ulike alternativer for oppfølgning.

De fleste som har vært behandlet ved innleggelse vil ha behov for tilbud i kommunehelsetjenesten som hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleier og hjemmehjelp. Fastlegen har da behandlingsansvar og vil samarbeide om tilbudet.

Grefsenlia_spill

Når skal du komme

Tidspunkt vil stå i brevet du mottar fra oss om innleggelse. På ankomstdagen vil du bli møtt av en sykepleier som gir deg den informasjonen du trenger.

Når må jeg forlate rommet den dagen jeg skal reise

For at vi skulle kunne klargjøre rommet til å ta i mot ny pasient, må du være ute fra rommet kl.10 avreisedagen.

Etter oppholdet

Dersom du har vært behandlet ved innleggelse i døgnavdeling kan det være aktuelt at du i en periode kommer til alderspsykiatrisk poliklinikk eller får oppfølging ambulant. Noen ganger kan denne oppfølgningen også bli gitt ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS)

De fleste, både de som har vært behandlet ved innleggelse og de som har hatt et poliklinisk tilbud vil ha behov for tilbud i kommunehelsetjenesten som hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleier og hjemmehjelp. Fastlegen har da behandlingsansvar og vil samarbeide om tilbudet.

Røyking

Vi har et avgrenset område med overbygg i hagen hvor det er lovlig å røyke.

Besøkstider

Vi ber om at pårørende ringer på forhånd og avtaler nærmere besøkstidspunkt og lengde. Det vil av ulike årsaker kunne skje endringer som gjør at vi fra tid til annen ikke kan ta imot besøkende.

Grefsenlia_trening_strikk

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Adresse: Aschehougs vei 37, 0587 Oslo
Org. nr: 992018062
Administrerende direktør: Gry Hall